Regulamin

Amerykański Park Rozrywki – TWINPIGS

§1

Preambuła 

Amerykański Park Rozrywki TWINPIGS w Żorach (zwane dalej: „TWINPIGS”) jest parkiem rozrywki utrzymanym w tematyce historii i kultury kontynentów amerykańskich. 
Amerykański Park Rozrywki jest zarządzany przez Nowe Miasto spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (zwane dalej „Zarządzającym”) z siedzibą w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 3a.

§2

Udostępnianie TWINPIGS

1. TWINPIGS znajduje się przy ul. Katowickiej 24 w Żorach.

2. TWINPIGS jest otwarte w sezonie zimowym od środy do piątku dla grup zorganizowanych (wymagana jest wcześniejsza rezerwacja), a w sezonie letnim od poniedziałku do niedzieli dla wszystkich zwiedzających (sezon letni rozpoczyna się od ……………………..).

3. TWINPIGS zastrzega sobie prawo zamknięcia dla zwiedzających w wybrane dni.

4. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia podawane są do wiadomości na stronie internetowej www.twinpigs.zory.pl oraz w kasach TWINPIGS. Godziny otwarcia TWINPIGS zmieniają się sezonowo. 

§3

Wizyta w TWINPIGS

1. Wejście na teren TWINPIGS jest możliwe jedynie:

a) na podstawie biletu, zgodnie z datą ważności określoną na bilecie.

b) na podstawie ważnego zaproszenia;

c) w ramach tzw. „wolnych wejść” – przez co rozumie się darmowe, swobodne wejście na teren TWINPIGS w trakcie wydarzeń organizowanych przez Zarządzającego i za jego zgodą;

d) poprzez wprowadzenie przez osoby upoważnione, w celu działań promocyjno – sprzedażowych;

e) na podstawie odrębnych umów zawartych z Zarządzającym.

2. Osoby posiadające bilet lub opaskę powinny je okazywać do kontroli na prośbę obsługi TWINPIGS.

3. Cennik biletów dostępny jest w kasach TWINPIGS oraz na stronie internetowej 
www.twinpigs.zory.pl.

4. Bilet ważny jest w dniu jego zakupu, w godzinach otwarcia obiektu, poza biletem online lub biletem sezonowym, ważnym do końca danego sezonu.

5. Kasy prowadzą sprzedaż biletów wyłącznie na bieżący dzień.

6. Kasy przyjmują płatność w złotówkach oraz akceptują karty płatnicze (rodzaj akceptowanych kart płatniczych jest wskazany w kasach TWINPIGS). Ponadto istnieje możliwość zapłaty za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego.  

7. Bilet – poza biletem sezonowym – upoważnia do jednorazowego wejścia na teren parku. 

8. Pierwszeństwo wstępu do TWINPIGS mają grupy, które dokonały rezerwacji. Obsługa TWINPIGS ma prawo odmówić wpuszczenia grup nieposiadających rezerwacji.

§4

Rodzaje biletów

1. Rodzaje biletów:

a) bilet normalny;

b) bilet ulgowy – przysługuje dzieciom od 100 cm do 130 cm wzrostu;

d) bilet dziecko/senior – przysługuje dzieciom do 100 cm wzrostu oraz seniorom powyżej 70 roku życia;

e) bilet senior – przysługuje osobom posiadającym Żorską Kartę Seniora;

f) bilet dla osoby niepełnosprawnej – przysługuje osobom niepełnosprawnym
za okazaniem legitymacji lub orzeczenia o niepełnosprawności;

g) bilet grupowy – przysługuje grupie składającej się z minimum 15 osób, po wcześniejszym zgłoszeniu grupy w Biurze Obsługi Klienta;

h) bilet maluszek – przysługuje grupom zorganizowanym przedszkolnym, po wcześniejszym zgłoszeniu w Biurze Obsługi Klienta;

i) bilet sezonowy – po wcześniejszym zgłoszeniu w Biurze Obsługi Klienta;

i) ulgi w opłacie za bilety przysługujące uczestnikom programów partnerskich.

2. Bezpłatny wstęp przysługuje opiekunom grup zorganizowanych (1 opiekun na 10 uczestników w przypadku dzieci i młodzieży; 1 opiekun na 15 uczestników w przypadku osób dorosłych).

3. Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do TWINPIGS okazuje obsłudze TWINPIGS ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do TWINPIGS.

§5

Rezerwacja

1. W ramach rezerwacji można zakupić bilety grupowe.

2. Rezerwacja jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.

3. Rezerwacji grupowej można dokonać:

a) osobiście – w Biurze Obsługi Klienta w godzinach jego otwarcia,

b) telefonicznie – w Biurze Obsługi Klienta pod numerem wskazanym na stronie internetowej www.twinpigs.zory.pl w godzinach jego otwarcia,

c) drogą mailową – na adres bok@twinpigs.zory.pl.

4. Rezerwacja telefoniczna odbywa się na podstawie formularza z danymi osoby lub instytucji. Formularz wypełnia obsługa TWINPIGS na podstawie danych podanych przez osobę dokonującą rezerwacji. Podczas rezerwacji konieczne jest podanie liczby osób i uprawnienia do skorzystania z poszczególnych rodzajów biletów, daty i godziny wizyty w TWINPIGS.

5. Rezerwacja telefoniczna grupy zorganizowanej uzyskuje status potwierdzonej po dokonaniu zakupu biletu, tj. po dokonaniu wpłaty na rachunek podany przy potwierdzaniu rezerwacji (decyduje data uznania rachunku bankowego Zarządzającego) lub dokonaniu opłaty w kasach TWINPIGS w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia rezerwacji, ale nie później niż 4 dni kalendarzowe przed wizytą. W przypadku rezerwacji dokonywanej w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed wizytą, zapłata za bilety musi być dokonana w kasach TWINPIGS.

6. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie opisanym w ust. 5 rezerwacja zostaje anulowana.

7. Przy dokonywaniu opłaty za rezerwację, w tytule płatności należy podać numer rezerwacji. Każda rezerwacja musi być opłacona oddzielnie. Tylko opłata zgodna z informacją przekazaną w wiadomości e-mail potwierdzającej rezerwację traktowana jest jako potwierdzenie rezerwacji. W przypadku niezgodności kwoty wpłaty z kwotą odpowiadającej rezerwacji, opłata zostanie zwrócona po potrąceniu kosztów operacji bankowych, a rezerwacja anulowana.

8. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu wizyty należy zawiadomić Zarządzającego najpóźniej na 7 dni przed zarezerwowanym terminem wizyty, a jeżeli rezerwacji dokonano w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem wizyty, niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności powodujących rezygnację z rezerwacji.

9. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu wizyty w TWINPIGS, należy dokonać zawiadomienia o rezygnacji ze zwiedzania w jeden z następujących sposobów:

a) osobiście – w Biurze Obsługi Klienta w godzinach jego otwarcia;

b) telefonicznie – w Biurze Obsługi Klienta pod numerami wskazanymi na stronie internetowej www.twinpigs.zory.pl w godzinach jego otwarcia;

c) drogą mailową – poprzez przesłanie rezygnacji na adres: bok@twinpigs.zory.pl.

10.. Informacje o ewentualnych zmianach dotyczących form i zasad dokonywania rezerwacji oraz godzin wstępu na teren TWINPIGS podane zostaną do wiadomości na stronie internetowej www.twinpigs.zory.pl. W szczególnych uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe dochowanie terminu rezerwacji, Zarządzający kontaktuje się z osobami dokonującymi rezerwacji celem uzgodnienia innych dogodnych terminów a w sytuacji braku porozumienia dotyczącego zmiany terminu, osobom, które dokonały wcześniej rezerwacji i ją opłaciły zwraca poniesione opłaty.

§6

Zasady przebywania zwiedzających na terenie TWINPIGS

1. Dzieci poniżej 14-stego roku życia nie mogą przebywać na terenie TWINPIGS bez opieki osoby dorosłej.

2. W celu bezpiecznego i komfortowego korzystania z atrakcji zlokalizowanych na terenie TWINPIGS niezbędne jest przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu, a także stosowanie się do oznaczeń, informacji, ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na terenie TWINPIGS oraz poleceń obsługi.

3.  Należy uwzględniać, iż urządzenia przeznaczone do rozrywki posiadają zróżnicowane parametry, od których uzależniona jest ich dostępność – możliwość korzystania z nich (np. wzrost, waga). Przed skorzystaniem z ww. urządzeń należy zapoznać się z Regulaminem dotyczącym funkcjonowania danego urządzenia oraz stosować do poleceń obsługi. Należy również zwracać uwagę na ostrzeżenia i komunikaty zamieszczone przy atrakcjach.

4. Funkcjonowanie niektórych urządzeń TWINPIGS uzależnione jest od warunków atmosferycznych, stąd możliwe jest wstrzymanie działania niektórych atrakcji, o ile nie pozwalają na to warunki atmosferyczne.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wymaganych względami bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia Gości) Zarządzający ma prawo wyłączenia dostępu do dowolnej części terenu TWINPIGS lub do konkretnych atrakcji. Informacja o ograniczeniach dostępu zostanie przez obsługę TWINPIGS podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią.

6. Wyłączenia z eksploatacji atrakcji może dotyczyć również urządzeń, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu, lub wymagają naprawy.

7. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi TWINPIGS lub innych osób wyznaczonych przez TWINPIGS.

8. Wielokrotne korzystanie z tej samej atrakcji jest możliwe pod warunkiem każdorazowego, ponownego ustawienia się w kolejce oczekujących do tej atrakcji.

9. Korzystanie z atrakcji TWINPIGS przez osoby niepełnosprawne jest uwarunkowane stopniem niepełnosprawności tej osoby; zalecanym jest także by następowało w obecności opiekuna tych osób lub osoby towarzyszącej.

10. W stosunku do osób, które nie przestrzegają regulaminu, instrukcji obsługi urządzeń i atrakcji oraz poleceń obsługi TWINPIGS, obsługa TWINPIGS może odmówić dalszego korzystania z atrakcji. 

11. Teren parkingu stanowi integralną część TWINPIGS. Osoby korzystające z parkingu zobowiązane są do ścisłego przestrzegania przepisów ruchu drogowego, poleceń obsługi TWINPIGS lub osób upoważnionych.

12. TWINPIGS odpowiada za szkody powstałe na skutek zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków przez obsługę TWINPIGS. 

13. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia TWINPIGS należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze TWINPIGS lub innym osobom wyznaczonym przez TWINPIGS.

14. Spożywanie posiłków i napojów jest dozwolone wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach.

15. Wprowadzanie zwierząt na teren TWINPIGS nie jest dozwolone, za wyjątkiem psa asystującego dla osoby niepełnosprawnej. 

16. Na terenie TWINPIGS znajduję się baza noclegowa, z której zasady korzystania określa odrębny regulamin.

17. Zabronione jest wynoszenie poza teren TWINPIGS wyposażenia parku, a także samodzielnego i niezgodnego z przeznaczeniem przemieszczania atrakcji. 

§7

Na terenie TWINPIGS zabrania się:

 1. spożywania napojów alkoholowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych (poza punktami i strefami oznakowanymi),
 2. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, napojów lub żywności zakupionych poza terenem TWINPIGS,
 3. niszczenia, uszkadzania mienia TWINPIGS, w tym wyposażenia parku rozrywki oraz niszczenie lub uszkadzanie przedmiotów należących do innych Gości,
 4. zaśmiecania terenu TWINPIGS,
 5. prowadzenia na terenie TWINPIGS bez zgody Zarządzającego jakichkolwiek usług, w tym sprzedaży, akwizycji bądź organizowania zbiórek pieniężnych,
 6. prowadzenia agitacji, organizowania manifestacji lub zgromadzeń, prowadzenia działalności reklamowej lub kampanii informacyjnych, 
 7. wnoszenia broni, materiałów wybuchowych, niebezpiecznych substancji,
 8. wchodzenia i przebywania w miejscach przeznaczonych tylko dla personelu,
 9. urządzania bez zgody Zarządzającego lotów nad terenem TWINPIGS, w szczególności posługiwania się dronami,
 10. rejestrowania obrazu lub dźwięku w sposób, który mógłby naruszać prawa innych osób,
 11. organizowania zebrań, zgromadzeń, agitacji,
 12. jazdy na rolkach, łyżworolkach, rowerach, hulajnogach jeżeli nie zostały w tym celu wyznaczone specjalne strefy.

§8

Personel odpowiedzialny za ochronę TWINPIGS ma prawo wyprosić z terenu TWINPIGS osoby zachowujące się agresywnie, niekulturalnie, naruszające porządek oraz utrudniające korzystanie z atrakcji innych Gości, ponadto ma prawo użycia innych prawem przewidzianych środków właściwych dla przywrócenia porządku. 

§9

 1. O wszelkich dostrzeżonych wypadkach, należy niezwłocznie powiadomić obsługę TWINPIGS.
 2. Zasady postępowania w przypadku wypadków (udzielania pomocy, powiadamiania służb) określa odrębna Instrukcja.
 3. W związku z zagrożeniem wywołanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, osoby korzystające z usług TWINPIGS zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa wprowadzanych w celu przeciwdziałania powyższemu zagrożeniu.  Szczegółowe zasady określają odrębne wytyczne i instrukcje podane do publicznej wiadomości na terenie TWINPIGS.

§10

Na terenie TWINPIGS zainstalowane są kamery dokonujące automatycznej rejestracji obrazu. Informacje o zasadach przetwarzania zgromadzonych w ten sposób danych określono w odrębnej klauzuli informacyjnej wydanej i przekazanej do wiadomości zgodnie  z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119, str. 1)

Produkt został dodany
do koszyka

Potrzebujesz pomocy przy zakupie biletu?

Zadzwoń do nas:

Problem z dodaniem produktu,
spróbuj później!

0