Dostępność cyfrowa
Nowe Miasto Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Amerykański Park Rozrywki Twinpigs w Żorach
Data publikacji strony internetowej: 27.07.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.09.2020 r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• część plików nie jest dostępna cyfrowo,
Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
• część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Oberaj, email e.oberaj@parkwodny.zory.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 887033077.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna
1. Amerykański Park Rozrywki Twinpigs w Żorach nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępny w godzinach pracy.
2. Przestrzenie komunikacyjne parku są wolne od barier poziomych i pionowych.
3. Informacja o rozkładzie parku są zapewniona w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, obsługa kas, ulotki/mapki).
4. Na parkingu znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe do osób niepełnosprawnych.
5. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniono możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

Dostępność informacyjno – komunikacyjna
1. Zapewnienie komunikacji z Amerykańskim Parkiem Rozrywki Twinpigs na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik podchodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika kasy o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową. 

Produkt został dodany
do koszyka

Potrzebujesz pomocy przy zakupie biletu?

Zadzwoń do nas:

Problem z dodaniem produktu,
spróbuj później!

0