Regulamin Twinpigs2018-11-10T18:54:56+00:00

Regulamin

Westernowy Park Rozrywki – Twinpigs

§1

Preambuła 

Westernowy Park Rozrywki Twinpigs w Żorach (zwane dalej: „TWINPIGS”) jest parkiem rozrywki utrzymanym w klimacie Dzikiego Zachodu.
Westernowy Park Rozrywki jest zarządzany przez Nowe Miasto spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (zwane dalej „Zarządzającym”) z siedzibą w Żorach przy ul. Katowickiej 24.

§2

Udostępnianie TWINPIGS

1. TWINPIGS ma swoją siedzibę przy  ul. Katowickiej 24 w Żorach.
2. TWINPIGS jest otwarte w sezonie zimowym od środy do piątku dla grup zorganizowanych (wymagana jest wcześniejsza rezerwacja), a w sezonie letnim od poniedziałku do niedzieli dla wszystkich zwiedzających (sezon letni rozpoczyna się od 28.04.2018 r.).
3. TWINPIGS zastrzega sobie prawo zamknięcia dla zwiedzających w wybrane dni.
4. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia podawane są do wiadomości na stronie internetowej www.twinpigs.zory.pl oraz w kasach TWINPIGS. Godziny otwarcia TWINPIGS zmieniają się sezonowo. Każda zmiana godzin otwarcia jest ogłaszana na stronie internetowej www.twinpigs.zory.pl oraz przy kasach TWINPIGS.

§3

Wizyta w TWINPIGS

1. Wejście na teren TWINPIGS jest możliwe jedynie:
a) na podstawie biletu,  zgodnie z datą ważności określoną na bilecie.
b) na podstawie ważnego zaproszenia;
c) w ramach tzw. „wolnych wejść” – przez co rozumie się darmowe, swobodne wejście na teren TWINPIGS w trakcie wydarzeń organizowanych przez Zarządzającego i za jego zgodą;
d) poprzez wprowadzenie przez osoby upoważnione, w celu działań promocyjno – sprzedażowych;
e) na podstawie odrębnych umów zawartych z Zarządzającym.
2. Osoby posiadające bilet lub opaskę powinny je  okazywać do kontroli na prośbę obsługi TWINPIGS.
3. Cennik biletów dostępny jest w kasach TWINPIGS oraz na stronie internetowej
www.twinpigs.zory.pl.
4. Bilet ważny jest w dniu jego zakupu, w godzinach otwarcia obiektu.
5. Kasy prowadzą sprzedaż biletów wyłącznie na bieżący dzień.
6. Kasy przyjmują płatność w złotówkach oraz akceptują karty płatnicze (rodzaj akceptowanych kart płatniczych jest wskazany w kasach TWINPIGS).
7. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren parku. Wyjście z TWINPIGS powoduje utratę ważności biletu.
8. Pierwszeństwo wstępu do TWINPIGS mają grupy, które dokonały rezerwacji. Obsługa TWINPIGS ma prawo odmówić wpuszczenia grup nie posiadających rezerwacji.

§4

Rodzaje biletów

1. Rodzaje biletów:
a) bilet normalny;
b) bilet ulgowy – przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej;
c) bilet junior – przysługuje dzieciom od 100 cm do 120 cm wzrostu;
d) bilet dziecko/senior – przysługuje dzieciom do 100 cm wzrostu oraz seniorom powyżej 70 roku życia;
e) bilet senior – przysługuje osobom posiadającym Żorską Kartę Seniora;
f) bilet dla osoby niepełnosprawnej – przysługuje osobom niepełnosprawnym
za okazaniem legitymacji lub orzeczenia o niepełnosprawności;
g) bilet grupowy – przysługuje grupie składającej się z minimum 15 osób, po wcześniejszym zgłoszeniu grupy w Biurze Obsługi Klienta;
h) bilet maluszek – przysługuje grupom zorganizowanym przedszkolnym, po wcześniejszym zgłoszeniu w Biurze Obsługi Klienta;
i) ulgi w opłacie za bilety przysługujące uczestnikom programów partnerskich.
2. Bezpłatny wstęp przysługuje opiekunom grup zorganizowanych (1 opiekun na 10 uczestników w przypadku dzieci i młodzieży; 1 opiekun na 15 uczestników
w przypadku osób dorosłych).
3. Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do TWINPIGS okazuje obsłudze TWINPIGS ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do TWINPIGS.

§5

Rezerwacja

1. W ramach rezerwacji można zakupić bilety grupowe.
2. Rezerwacja jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
3. Rezerwacji grupowej można dokonać:
a) osobiście – w Biurze Obsługi Klienta w godzinach jego otwarcia,
b) telefonicznie – w Biurze Obsługi Klienta pod numerem wskazanym na stronie internetowej www.twinpigs.zory.pl w godzinach jego otwarcia,
c) drogą mailową – na adres bok@twinpigs.zory.pl.
4. Rezerwacja telefoniczna odbywa się na podstawie formularza z danymi osoby lub instytucji. Formularz wypełnia obsługa TWINPIGS na podstawie danych podanych przez osobę dokonującą rezerwacji. Podczas rezerwacji konieczne jest podanie liczby osób i uprawnienia do skorzystania z poszczególnych rodzajów biletów, daty i godziny wizyty w TWINPIGS.
5. Rezerwacja telefoniczna grupy zorganizowanej uzyskuje status potwierdzonej po dokonaniu zakupu biletu, tj. po dokonaniu wpłaty na rachunek podany przy potwierdzaniu rezerwacji (decyduje data uznania rachunku bankowego TWINPIGS) lub dokonaniu opłaty w kasach TWINPIGS w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia rezerwacji, ale nie później niż 4 dni kalendarzowe przed wizytą. W przypadku rezerwacji dokonywanej w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed wizytą, zapłata za bilety musi być dokonana w kasach TWINPIGS.
6. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie opisanym w ust. 5 rezerwacja zostaje anulowana.
7. Przy dokonywaniu opłaty za rezerwację, w tytule płatności należy podać numer rezerwacji. Każda rezerwacja musi być opłacona oddzielnie. Tylko opłata zgodna z informacją przekazaną w wiadomości e-mail potwierdzającej rezerwację traktowana jest jako potwierdzenie rezerwacji. W przypadku niezgodności kwoty wpłaty z kwotą odpowiadającej rezerwacji, opłata zostanie zwrócona po potrąceniu kosztów operacji bankowych, a rezerwacja anulowana.
8. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu wizyty należy zawiadomić TWINPIGS najpóźniej na 7 dni przed zarezerwowanym terminem wizyty, a jeżeli rezerwacji dokonano w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem wizyty, niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności powodujących rezygnację
z rezerwacji.
9. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu wizyty w TWINPIGS, należy dokonać zawiadomienia o rezygnacji ze zwiedzania w jeden z następujących sposobów:
a) osobiście – w Biurze Obsługi Klienta w godzinach jego otwarcia;
b) telefonicznie – w Biurze Obsługi Klienta pod numerami wskazanymi na stronie internetowej www.twinpigs.zory.pl w godzinach jego otwarcia;
c) drogą mailową – poprzez przesłanie rezygnacji na adres: bok@twinpigs.zory.pl.
10. TWINPIGS zastrzega sobie możliwość zmiany form i zasad rezerwacji oraz godzin wstępu na teren TWINPIGS. Informacje o zmianach podane zostaną do wiadomości na stronie internetowej www.twinpigs.zory.pl. W szczególnych przypadkach TWINPIGS zastrzega sobie prawo do poinformowania o zmianach w momencie ich wystąpienia. Osobom, które dokonały wcześniej rezerwacji i ją opłaciły, przysługuje z tego tytułu zmiana terminu lub zwrot za bilety.

§6

Zasady przebywania zwiedzających na terenie TWINPIGS

1. Dzieci poniżej 14-stego roku życia nie mogą przebywać na terenie TWINPIGS bez opieki osoby dorosłej.
2. TWINPIGS zastrzega sobie prawo wyłączenia dostępu zwiedzających do dowolnej części terenu TWINPIGS lub do konkretnych atrakcji. Informacja o ograniczeniach dostępu zostanie przez obsługę TWINPIGS podana do wiadomości zwiedzających
w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią.
3. TWINPIGS zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji atrakcji, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu, lub wymagają konserwacji.
4. Wyłączenie części atrakcji nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.
5. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi TWINPIGS lub innych osób wyznaczonych przez TWINPIGS.
6. Z atrakcji należy korzystać zgodnie z instrukcjami obsługi – regulaminami urządzeń znajdującymi się przy poszczególnych atrakcjach oraz wskazówkami obsługi. Należy również zwracać uwagę na ostrzeżenia i komunikaty zamieszczone przy atrakcjach.
7. Podczas korzystania z atrakcji TWINPIGS należy bezwzględnie stosować się do zaleceń obsługi TWINPIGS.
8. Wielokrotne korzystanie z tej samej atrakcji jest możliwe pod warunkiem każdorazowego, ponownego ustawienia się w kolejce oczekujących do tej atrakcji.
9. Korzystanie z atrakcji TWINPIGS przez osoby niepełnosprawne jest uwarunkowane stopniem niepełnosprawności tej osoby i możliwe tylko w obecności opiekuna tych osób lub osoby towarzyszącej, po dopuszczeniu do korzystania przez personel obsługujący.
10. W stosunku do osób, które nie przestrzegają regulaminu, instrukcji obsługi urządzeń i atrakcji oraz poleceń obsługi TWINPIGS, obsługa TWINPIGS ma prawo wydać trwały lub tymczasowy zakaz korzystania z danej atrakcji, bez prawa do rekompensaty.
11. Zwiedzający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania instrukcji korzystania z poszczególnych atrakcji lub szkody powstałe w wyniku własnego nieumyślnego bądź umyślnego działania.
12. W przypadku zdarzeń losowych, takich jak np. niekorzystne warunki atmosferyczne, przerwy w dostawie prądu i zaistniałym w związku z tym przestojem
w działaniu atrakcji lub jakiejkolwiek siły wyższej lub stanu wyższej konieczności uniemożliwiającej działania TWINPIGS, nie przewiduje się całkowitego ani częściowego zwrotu uiszczonej opłaty za wstęp.
13. Korzystanie z atrakcji znajdujących się na terenie TWINPIGS odbywa się na własną odpowiedzialność.
14. Rodzice i opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez ich podopiecznych.
15. Teren parkingu stanowi integralną część TWINPIGS. Osoby korzystające z parkingu zobowiązane są do ścisłego przestrzegania przepisów ruchu drogowego, poleceń obsługi TWINPIGS lub osób upoważnionych.
16. TWINPIGS odpowiada za szkody powstałe na skutek zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków przez obsługę TWINPIGS lub szkody spowodowane rażącym niedbalstwem, bądź winą umyślną pracowników.
17. TWINPIGS nie odpowiada za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia stanowiącego własność odwiedzających takich jak odzież, biżuteria, telefony komórkowe, kamery, aparaty fotograficzne, portfele, karty kredytowe, dokumenty oraz innego typu cenne przedmioty w trakcie korzystania z prawidłowo działających atrakcji.
18. TWINPIGS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe
z niestosowania się do zaleceń lub niewłaściwego korzystania z atrakcji.
19. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia TWINPIGS należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze TWINPIGS lub innych osobom wyznaczonym przez TWINPIGS.
20. Spożywanie posiłków i napojów jest dozwolone wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach.
21. Przebywanie na terenie TWINPIGS ze zwierzęciem jest możliwe wyłącznie pod ścisłą opieką właściciela, który jest odpowiedzialny za sprzątanie oraz wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę.
22. Na terenie TWINPIGS znajduję się baza noclegowa, z której zasady korzystanie określa odrębny regulamin.
23. Na terenie TWINPIGS zainstalowane są kamery dokonujące automatycznej rejestracji obrazu. Obrazy i zdjęcia powstałe w wyniku pracy tych urządzeń mogą być wykorzystane przez Zarządzającego obiektem na wszystkich polach eksploatacji
w celach marketingowych.
24. Stosownie do regulacji art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych każda osoba odwiedzająca, przebywająca na terenie TWINPIGS wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku do celów marketingowych.
25. Zgoda, o której mowa w pkt 24 jest zarówno nieograniczona w czasie, jak i obejmuje również zgodę na rozpowszechnianie wizerunku każdej osoby odwiedzającej, przebywającej na terenie TWINPIGS.
Interesuje Cię nasza polityka prywatności?
zobacz więcej