fbpx
Regulamin Dzieci 0 zł2018-10-03T23:41:25+00:00

REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI „BILET DLA DZIECKA 0 ZŁ”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem“) określa warunki promocji cenowej pod nazwą “Bilet dla dziecka 0zł” (zwanej dalej “Promocja“).
 2. Organizatorem promocji jest Nowe Miasto Sp. z o.o.z siedzibą w Żorach przy                                      Katowickiej 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344988, NIP 6511696885, REGON 241339080.
 3. Promocja dotyczy odpłatności wstępu do Westernowego Parku Rozrywki Twinpigs
  w Żorach przy ul. Katowickiej 24. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.
 4. Promocja obowiązuje w okresie od 1.10.2018 r. do  10.2018 r.
 5. Informacje o Promocji “Bilet dla dziecka 0zł” wraz z jej Regulaminem dostępne
  są na stronie internetowej twinpigs.zory.pl.

2. WARUNKI I ZASADY PROMOCJI

 1. Z kupna biletów w ramach promocji może skorzystać wyłącznie osoba pełnoletnia. Osoby do 18 roku życia pozostają pod opieką osoby pełnoletniej.
 2. Uczestnik promocji zakupuje dwa bilety w cenie jednego biletu normalnego. W cenie biletu normalnego uczestnik promocji  otrzymuje jeden bilet dla osoby dorosłej oraz jeden bilet dla osoby poniżej 18 roku życia.
 3. Ilości zakupionych biletów normalnych odpowiadać musi ilości biletów ulgowych.
 4. Bilety wstępu muszą zostać wykorzystane w dniu ich zakupu.
 5. Sprzedaż biletów prowadzona jest wyłącznie w kasach Westernowego Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach.
 6. Bilety uprawniają do skorzystania z wszystkich atrakcji Westernowego Parku Rozrywki, z wyjątkiem Strzelnic, Old Foto, Segway.  Informacje o atrakcjach dostępne w Regulaminie Parku na stronie twinpigs.zory.pl

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą “Bilet dla dziecka 0zł”. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Uczestnik biorący udział w Promocji wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.10.2018 r.
 5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin obowiązuje od daty podania go do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie na stronie twinpigs.zory.pl

 

Regulamin PDF